הגדרות יומן כלכלה

 

חוזים עתיידיים, סחורות, מט"ח ומדדים

דוחות כלכליים - ארצות הברית

 

אמון הצרכנים: סקר חודשי הנערך בקרב 5,000 משקי בית ע"י הקבוצה העולמית ומפורסם ע"י "ועידת ההנהלה", אמריקאי עצמאי לשירות הציבור בנושאי כלכלה ועסקים, מטרתו העיקרית של הסקר הוא לניבוי שינויים פתאומיים בתבניות הצריכה, למרות שרב השינויים הקטנים הנם מינוריים בלבד .שינויים משמעותיים בתבניות הצריכה מוגדרים כשינויים הגדולים מ 5-נק '. הסקר מורכב משני מדדי משנה: אמון הצרכנים ביחס למצב הנכחי שמהווה 40% וביחס לציפיותיהם העתידיות 60%.

חשיבות:**

אשראי הצרכנים: רמת חשיבות גבוהה. בארה"ב מתפרסם הדו"ח ע"י הבנק המרכזי ביום המסחר החמישי בחודש ומתייחס לחודשיים הקודמים לו. הדו"ח מודד את חוב הצרכנים ונחשב לתנודתי מאוד ונתון לעדכונים משמעותיים. הדו"ח מתפרסם זמן רב אחרי דו"חות הצריכה האחרים ואי לכך ההשפעה שלו על השוק לפעמים לא מורגשת.

חשיבות:**

דורשי דמי אבטלה חדשים: דו"ח זה מפרט את מספר העובדים שהגישו בקשה ראשונית לדמי אבטלה במהלך השבוע שחלף. הדו"ח מצביע על מספר הפונים ולא על מספר המאושרים . האנליסטים נוטים לייחס חשיבות למדד שבועי זה מאחר ויש לו השלכות על דו"ח התעסוקה החודשי: עלייה במספר דורשי דמי האבטלה מעיד בד"כ על עלייה בפיטורים והחלשות שוק העבודה. מנגד, ירידה במספר דורשי דמי האבטלה מפורשת כעדות על שיפור במצב התעסוקה. במבט ראשון, השימוש בנתון זה ככלי המודד את הפיטורים בפרקי זמן מסוימים להערכת מצבו של שוק העבודה, נראה הגיוני. במקרים רבים, נתון זה אכן מלמד אותנו רבות על דו"ח התעסוקה הצפוי, אך במהלך השנים זכורים מקרים בהם דורשי דמי האבטלה הביאו לפירוש לא נכון של התעסוקה. בשורה התחתונה, דו"ח דורשי דמי האבטלה החדשים אינו נחשב לכלי אמין דיו להערכת השינויים החודשיים במספר המועסקים. התאימות הגבוהה ביותר בין דו"ח זה לדו"ח התעסוקה מושגת דווקא בתקופות של מיתון.

חשיבות:**

הוצאות בנייה: דו"ח זה מפרט את ההוצאות לבנייה חדשה למגורים, לא למגורים ולבנייה ציבורית. השינויים החודשיים תנודתיים מאוד ונתונים לעדכונים משמעותיים, אי לכך חשיבותו אינו גבוהה ולרב אינו משפיע על המסחר. רק מגמות רבעוניות ומעלה עשויות להשפיע על השוק. הנתונים מופיעים בצורה נומינלית ובצורה ריאלית (מותאמים לאינפלציה) מאחר והם משמשים את הכלכלנים בעת חישוב התמ"ג. 

חשיבות:*

הזמנת מוצרי ברי קיימא: ך ההזמנות למוצרים ברי-קיימא ,מוצרים הכוללים מוצרי הון מכונות, מפעלים וציוד, תחבורה ובטחון. למוצרים ברי-קיימא חשיבות עליונה בכל הנוגע לציפיות בשינויים בייצור ולאיתור מחזוריות כלכלית. תנודתיות רבה בחלקם הגדול של מוצרים אלה: מטוסים והזמנות אזרחים משפיעה רבות על סך ההזמנות. המידע בגין הזמנות מוצרים ברי-קיימא תורם מדי תקופה להערכה מחודשת של הנתונים השונים שמפורסמים שבוע לפני כן. נתון המוצרים ברי-קיימא שימושיים בדרך כלל יותר כשמשמיטים מהם את הזמנות הביטחון והתחבורה ומחשבים ממוצע נע לפי 3 חודשים ובודקים שינויים באחוזים במונחים שנתיים.

חשיבות:**

החלטה בנושא ריבית: הריבית היא הכלי העיקרי בא משתמשים הבנקים המרכזיים לניהול המדיניות המוניטרית. ריבית נמוכה מביאה לעלייה באשראי ובצריכה של המגזר הפרטי והעסקי וכך ממריצה את הפעילות העסקית, מגבירה את הצמיחה ומקטינה את האבטלה. ריבית נמוכה מקטינה את כדאיות ההשקעה במטבע המקומי ועל פי רב מביאה לפיחות ולעלייה באינפלציה. השפעת הודעת הריבית על השוק נגזרת בעיקר משונותה מהציפיות.

חשיבות:***

היצע הכסף: כולל את M1 ו-M2 בתוספת חסכונות ופיקדונות לטווח ארוך, הפקדות של סכומים גבוהים (מעל $100,000) ופיקדונות של המגזר המוסדי. 

M1: כמות הכסף בחשבונות נזילים של מטבעות והפקדות, חשבונות המשמשים לביצוע עסקות והעברות כספים. החשבונות מורכבים מעו"ש מזומן, המחאות נוסעים וחשבונות נזילים לא צמודים שונים. 

M2: כולל את M1 בתוספת נכסים נזילים כמו פיקדונות ומלווים קצרי מועד שונים.

חשיבות:***

הכנסה פרטית: הכנסה פרטית מודדת את סך ההכנסה מכל המקורות .הרכיב העיקרי של ההכנסה הוא שכר, רכיב אותו ניתן להעריך ע"י מספר המועסקים ונתוני השכר האחרים כפי שמשתקפים בדו"ח התעסוקה. בנוסף ,קיימים סעיפי הכנסה נוספים ,ביניהם ,הכנסה משכירות ,תשלומים מהממשלה, הכנסות מריבית ומדיבידנדים .ההכנסה הפרטית נחשבת ככלי מהימן, אם כי לא מושלם, לניבוי הצריכה העתידית .תקופות מיתון מתאפיינות על פי רב בהאטה משמעותית בהוצאות הצרכנים ובעקבותיהן ירידה בצמיחת ההכנסה.

חשיבות:*

התחלות ואישורי בנייה: התחלות בנייה מודדות את מספר יח' הדיור למגורים שבנייתם החלה במהלך כל חודש .התחלת בנייה מוגדרת כתחילת החפירות להנחת יסודות הבניין .רישיונות בנייה הם הרישיונות שהוצאו למטרת אישור החפירות חשיבות הנתון היא ביכולתו להאיץ מגמות בכלכלה ולנבא את הבאות. שינויים בשערי ריבית, בייחוד בריבית המשכנתאות, משפיעה על נתון זה. עלייה בריבית משפיעה על ירידה במכירות בתים ולאחר מכן גם על התחלות בנייה. להפך, שערי ריבית נמוכים נוטים להמריץ מכירות בתים והתחלות בנייה.

חשיבות:**

ייצור תעשייתי: דו "ח זה מודד את התפוקה הפיזית במפעלים ובמכרות .תפוקת היצרנים ,הרכיב הגדול ביותר בסך הייצור התעשייתי, צפוי כמעט במדויק באמצעות סעיף סך שעות העבודה היצרניות, כפי שמופיעות בדו "ח התעסוקה.

חשיבות:*

מאזן הסחר הבינלאומי: דו "ח הסחר מרכז תשומת לב רבה מאחר והוא מאפשר הצצה על המגמות במאזן הסחר הכללי. עם זאת, מומלץ לחקור גם את המגמות ביצוא ויבוא סחורות ושירותים .הדו "ח מודד את ההפרש בין היצוא ליבוא סחורות מהמדינה. מאזן חיובי- עודף מתרחש כאשר המדינה מייצאת יותר מאשר מייבאת. ולהפך, מאזן שלילי- גירעון מתרחש כאשר המדינה מייבאת יותר מאשר מייצאת. ככל שהעודף גדול יותר או ככל שהגירעון קטן יותר, כך גודל התוצר הלאומי. יחד עם זאת, עלייה בגירעון יכולה לשקף עלייה בצריכה ומכאן לאותת על התחזקות כלכלית. נתוני היצוא חשובים במיוחד למעקב, שכן באמצעותם ניתן לעקוב אחרי התפתחותן של כלכלות מתחרות והשפעתן על הכלכלה המקומית. היבוא מספק אינדיקציה טובה על הביקוש המקומי אך ערכו אינו גבוה מאחר והוא מתפרסם באיחור ביחס לנתוני הצריכה האחרים. תנודתיות מאזן הסחר החודשי עשויה להיות בעלת חשיבות גבוהה לחיזוי התמ"ג .היצוא נטו הנו רכיב תנודתי יחסית של התמ"ג ודו"ח הסחר מספק רמזים ראשוניים בלבד לסך יצוא הנטו ברבעון.

חשיבות:***

מדד האינדיקטורים המובילים: מדד זה מורכב מעשרה אינדיקאטורים שונים האמורים יחדיו לנבא את הפעילות העסקית העתידית .בדרך כלל מגיע המדד לשיאים חיוביים ושליליים לפני המחזור המלא של הכלכלה ובכך הוא הופך לכלי חשוב ביותר לביצוע תחזיות ותכנונים. רכיבי מדד זה נבחרו ממגוון מגזרים בכלכלה וכוללים ייצור, בנייה, פיננסיים, קמעונאות ומשתנים צרכניים. הרכיבים נבחרו בשל מידת שייכותם הכלכלית ובשל התאמתם הסטטיסטית. רכיבי המדד משוקללים באופן שווה בכדי לבדוק את התרומה נטו למדד המשולב .המדדים המובילים נבחרו בקפידה וכוללים מדדים כמו: ממוצע אורך שבוע העבודה, דרישות התעסוקה השבועיות, הזמנות חדשות ממפעלים של סחורות וחומרים המיועדות לשוק הפרטי, ביצועי הרוכלים, חוזים והזמנות למפעלים חדשים וציוד, אישורי בנייה ,מחירי מניות ( על פי ),S&P500 הפרש הריביות בין ריבית האג "ח ל-10 שנים לבין ריבית הבנק המרכזי, היצע הכסף (M2) ומדד סנטימנט הצרכנים של אונ' מישיגן.

חשיבות:***

חשבון השוטף: החלק החשוב ביותר בנתון הסחר הבינ"ל. החשבון השוטף כולל את המאזן המסחרי וכן יבוא ויצוא שירותים והעברות חד צדדיות של מט "ח. העברות חד צדדיות מתייחסות לכסף שנכנס למדינה מחו "ל וכסף היוצא מהמדינה שלא תמורת סחורות, שירותים או נכסים פיננסיים. 

לדוגמא: כסף שנשלח ע "י עובדים במדינה אחת למשפחותיהם במדינה אחרת.

חשיבות:***

מדד המחירים ליצרן: המדד מודד את השינויים החודשיים במחירי מכירות הסיטונאות ומושפע ממחירי הסחורות, התעשייה ומצב התפוקה. המדד נחשב לסממן מדויק של מדד המחירים לצרכן. השווקים מתמקדים בד "כ במדד זה בניכוי חלקי המזון והאנרגיה, הליבה, בשל תנודתם הגבוהה לשם קבלת תמונה אמיתית יותר על הכוחות האינפלציוניים הפועלים בשוק.

חשיבות:**

מדד המחירים לצרכן: מדד האינפלציה המרכזי ברב מדינות העולם מודד את שינוי המחירים לצרכן של סל מוצרים המורכב מסחורות ושירותים חיוניים אותם צורך הצרכן הממוצע .הסל כולל פריטים כמו מזון, ביגוד, דיור, דלק, תחבורה, בריאות וכל שאר הסחורות ו/או השירותים אותם צורכים האנשים מדי יום. הפריטים מחולקים לשבע קטגוריות ולכל קטגוריה משקל משלה בהתאם לחשיבותה.

חשיבות:***

מדד המחירים לצרכן-ליבה: מדד המחירים לצרכן ללא קטגוריות המזון והאנרגיה. מדד הליבה נותן תמונה מהימנה יותר עלה כוחות האינפלציוניים הפועלים בשוק ,מאחר ומחירי האוכל והאנרגיה עשויים להתנדנד בהשפעת גורמים שאינם כלכליים נטו ,כמו מלחמות, מכסות נפט ומזג אוויר, יש חשיבות לבידודם של גורמים שמשפיעים על שינויי המחירים.

חשיבות:***

מכירות בתים חדשים:נתונים אודות מכירות של בתים חדשים מפורסמים מדי חודש בארה"ב. הדו"ח מכיל גם מידע על מחירי  ועל מספר הבתים למכירה.נושא הבנייה הוא חלק מהותי בכלכלה היות והוא מאותת על שינויים בתבנית הוצאות הצרכנים וכך מרמז על שינויים בפעילות הכלכלית.

חשיבות:**

מלאים עסקיים: המלאים העסקיים מורכבים מדו"חות אחרים, כמו הזמנות מוצרים ברי – קיימא, הזמנות מפעלים, מכירות קמעונאיות, מלאי סיטונות ונתוני מכירות. המלאים הם רכיב חשוב בדו"ח התוצר היות והם מאפשרים לנו להבחין בין החלקים השונים שלו – מוצרים שנמכרו לעומת מוצרים שעדיין לא נמכרו. מכאן, ניתן לקבל רמזים משמעותיים על עתידה וכיוונה של הכלכלה. גידול במלאים מצביע על ירידה בדרישה ועל מיתון פוטנציאלי.

חשיבות:*

מספר המועסקים: דו"ח התעסוקה מורכב למעשה משני דו"חות שונים המשקפים סקרים שונים. "סקר משקי הבית"- נערך בקרב כ-60,000 משקי בית ועל פיו נקבע שיעור האבטלה. "סקר הממסד" נערך בקרב 375,000 בתי עסק וממנו נגזרים: מספר המועסקים ללא המגזר החקלאי, אורך שבוע עבודה ממוצע ושכר ממוצע לשעה. שני הדו"חות מודדים את רמות התעסוקה, אך מזווית שונה. לאור ההבדל המשמעותי במספר המשתתפים בכל סקר, עשויות להתקבל תוצאות שונות משמעותית בין חודש אחד למשנהו. השוק מתמקד יותר בדו"ח מספר המועסקים, דו"ח המבוסס על מספר משתתפים רב יותר. שני הדו"חות נחשבים למשמעותיים מאוד בהערכת הפעילות העסקית. דו"ח מספר המועסקים מתייחס למספר מגזרים: תעשייה, מכרות, בנייה, שירותים וממשל המגזר התעשייתי מרכז את מירב תשומת הלב שכן הוא מדד המוביל את המחזוריות העסקית, אך נהוג לבחון גם את המגמות השונות במגזרים האחרים. הדו"ח סוקר גם את מספר שעות העבודה, השעות הנוספות ואת השכר הממוצע לשעה.

חשיבות:***

מכירות קמעונאיות: מודד את אחוז השינוי החודשי של סך הקבלות מחנויות המסחר הקמעונאי וכולל הן סחורות ברי-קיימא והן סחורות לא ברי-קיימא. זהו המדד האמיתי הראשון למדידת גודל ההוצאות הכספיות של הצרכן ולאמידת תבניות ההוצאה והצריכה. לרב מתייחסים למדד זה ללא סעיף מכירות כלי רכב (מכירות קמעונאיות – ליבה), מאחר והן סובלות מתנודתיות גבוהה וחלקן היחסי בסך המכירות גבוה (25%). גורמים נוספים שעשויים להשפיע על המכירות הם השינויים במחירי מוצרי המזון והאנרגיה (להבדיל משינויים הנובעים משינויים בהרגלי הצריכה). מגבלות מדד זה הן התעלמותו מהוצאות כמו שירותים (כמחצית מסך הצריכה), ביטוח, הוצאות משפטיות שונות וכד'. בנוסף לאמור לעיל, חסרון נוסף הוא ההתעלמות מהאינפלציה תוך כדי פרסום נתונים נומינליים ולא ריאלים.

חשיבות:***